Vastgesteld bestemmingsplan ‘Vernieuwing Boerhoorn Rolde’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie
  • 9461GL 50
Publicatiedatum
09-10-2019
Einddatum
20-11-2019
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Vernieuwing Boerhoorn Rolde’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 26 september 2019 het bestemmingsplan ‘Vernieuwing Boerhoorn Rolde’ ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. Wel is de toelichting van het bestemmingsplan aangepast naar aanleiding van een ingediende zienswijze.

Het bestemmingsplan betreft de vernieuwing van de Boerhoorn aan de Zuides 50 in Rolde.

Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 oktober 2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.ROLDEBOERHOORN-VB01.

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG) door:

  • Een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.