Vastgesteld bestemmingsplan ‘Uitbreiding zorgcentrum De Wenning Rolde 2017’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9451GJ 41
Publicatiedatum
28-03-2019
Einddatum
09-05-2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 28 februari 2019 het bestemmingsplan ‘Uitbreiding zorgcentrum De Wenning Rolde 2017’ ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan maakt acht appartementen bij het woon-zorgcentrum De Wenning mogelijk na sloop van de woningen Grote Brink 34 en 36 te Rolde. De woningen Grote Brink 32 en 38 maken geen onderdeel uit van het plangebied. Het bestaande woon-zorgcentrum De Wenning aan de Molencamp te Rolde maakt wel deel uit van het plangebied.

Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken ligt met ingang van 28 maart 2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.ROLDEWENNING2017-VB01

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.