Vastgesteld bestemmingsplan Uitbreiding Dorpskerk Gieten

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9461AS 8
Publicatiedatum
15-03-2018
Einddatum
25-04-2018
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan Uitbreiding Dorpskerk Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 25 januari 2018 het bestemmingsplan Uitbreiding Dorpskerk Gieten gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de realisatie van een aanbouw aan de Dorpskerk Gieten op het perceel Brink 8 in Gieten. De aanbouw, die plaats biedt aan een vergaderruimte voor maximaal 25 personen, een garderobe en een toiletgroep, maakt een functioneler gebruik van de kerk mogelijk.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een aantal wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Het betreffen wijzigingen naar aanleiding van een kenbaar gemaakte zienswijze. Daarnaast is een aantal ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. De wijzigingen zijn opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende Reactienota bestemmingsplan Uitbreiding Dorpskerk Gieten.

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 15 maart 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is gedurende deze periode ook te raadplegen onderaan deze pagina. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijziging die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemminsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen