Vastgesteld bestemmingsplan ‘Torenveen 9 Gieterveen'

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
 • 9511PB 9
Publicatiedatum
20-08-2020
Einddatum
01-10-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Torenveen 9 Gieterveen'

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 25 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Torenveen 9 Gieterveen’ gewijzigd heeft vastgesteld.   

Het bestemmingsplan voorziet in de legalisatie van de bestaande zorgboerderij op het perceel Torenveen 9 in Gieterveen (beschermd wonen met 24-uurszorg voor 8 personen). Het bestemmingsplan maakt tevens de uitbreiding van een bestaand bijgebouw mogelijk ten behoeve van dagbestedingsactiviteiten. 

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een aantal wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Het betreffen wijzigingen naar aanleiding van een kenbaar gemaakte zienswijze. Daarnaast zijn ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. De essentie van de wijzigingen:

Toelichting

 1. De resultaten van een stikstofdepositieberekening toevoegen aan paragraaf 4.3.2 van de toelichting. Het briefrapport met de uitgangspunten en berekeningsresultaten opnemen als bijlage bij de toelichting.

Regels

 1. Het ‘Inrichtingsplan landschappelijke inpassing parkeerterrein’ als bijlage toevoegen aan de regels.
 2. Artikel 3.1 (bestemmingsomschrijving): toevoegen aanduiding ‘parkeerterrein’.
 3. Artikel 3.2.1 (bouwregels): toevoegen dat ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’ geen gebouwen en overkappingen mogen worden gebouwd.
 4. Artikel 3.2.1 (bouwregels): in het bouwschema de toegestane gezamenlijke maximale oppervlakte aan gebouwen en overkappingen verhogen van 580 m2 naar 610 m2. 
 5. Artikel 3.4 (specifieke gebruiksregels): toevoegen dat het gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' voor een parkeerterrein uitsluitend is toegestaan indien de landschappelijke inpassing van het terrein is gerealiseerd en in stand wordt gehouden overeenkomstig het in Bijlage 1 van de regels opgenomen 'Inrichtingsplan landschappelijke inpassing parkeerterrein'.
 6. Een nieuw artikel 10 (algemene aanduidingsregels) invoegen voor ‘Vrijwaringszone-(energie)infrastructuur’.
 7. Artikel 3.2.1 (bouwregels): toevoegen dat gebouwen of overkappingen met een plat dak mogen worden afgedekt tot een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 100 m2. 

Verbeelding

 1. Aanpassen van de verbeelding op basis van het ‘Inrichtingsplan landschappelijke inpassing parkeerterrein’. Aan het uitgebreide plangebied de bestemming ‘Maatschappelijk – Zorgboerderij’, de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 5’ en deels de aanduiding ‘vrijwaringszone – (energie-) infrastructuur’ toekennen, alsmede ter plaatse van het parkeerterrein de aanduiding ‘parkeerterrein’. 

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de bij het raadsbesluit behorende Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Torenveen 9 Gieterveen. 

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 20 augustus 2020 gedurende 6 weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUITORENVEEN9-VB01). 

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door: 

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken. 
 • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijziging die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemminsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.