Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluplan geluidszone Avebe

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
30-06-2021
Einddatum
11-08-2021
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluplan geluidszone Avebe

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 17 juni 2021 het bestemmingsplan “Parapluplan geluidszone Avebe” ongewijzigd heeft vastgesteld.
 
Met het paraplubestemmingsplan voor de geluidzone voor het fabriekscomplex van Avébe op het perceel Noordzijde 2 te Gasselternijveen is deze zone op een correcte wijze planologisch verankerd. Er is géén sprake van een wijziging van de zone, maar van een planologische bestendiging van de (voormalige) zone, waarmee een eenduidige regeling tot stand is gebracht. De ‘voormalige’ zone was versnipperd over meerdere bestemmingsplannen en sloot niet goed op elkaar aan. Zo was de zone in het bestemmingsplan ‘Gasselternijveen Dorp’ kleiner dan in de aangrenzende bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ van gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Daarnaast zaten in deze buitengebiedplannen ‘witte vlekken’ vanwege het rijksinpassingsplan ‘Windpark De Drentsche Monden – Oostermoer’. Hier gold deels nog een oud ‘papieren’ bestemmingsplan voor de zone en voor kleine delen was de zone abusievelijk wegbestemd door het inpassingsplan. 

Op de verbeelding van het paraplubestemmingsplan is de gehele geluidzone, voor zover liggend op het grondgebied van de gemeente Aa en Hunze, opgenomen. Zo is een sluitende geluidzone ontstaan. Overigens is ook het gedeelte van de zone die op grondgebied van de gemeente Borger-Odoorn ligt (bijna) gelijktijdig door die gemeente planologisch verankerd.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 1 juli 2021 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken gedurende deze periode digitaal te raadplegen via www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure‘ / ‘Vastgesteld’) en via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIGELUIDAVEBE-VB01. 

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag).
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.