Vastgesteld bestemmingsplan ‘Nieuwediep 58 Nieuwediep’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9512SH 58
Publicatiedatum
13-01-2022
Einddatum
24-02-2022
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Nieuwediep 58 Nieuwediep’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 16 december 2021 het bestemmingsplan ‘Nieuwediep 58 Nieuwediep’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de legalisatie van de weekend- en logeeropvang (6 plekken) bij een gezinshuis op het perceel Nieuwediep 58 in Nieuwediep. De opvang is bedoeld voor kinderen of jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.

Ter inzage 

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 20 januari 2022 gedurende 6 weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via de websites www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen)’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Vastgesteld’) en www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUINWD58-VB01)

Beroep 

Met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag).
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.