Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kleinschalige windturbines buitengebied’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
 • 9461BH 1
Publicatiedatum
14-10-2020
Einddatum
25-11-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Kleinschalige windturbines buitengebied’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 24 september 2020 het bestemmingsplan ‘Kleinschalige windturbines buitengebied’ gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het betreft een facetbestemmingsplan; de nu geldende ruimtelijke plannen blijven van kracht, maar er wordt daarnaast de mogelijkheid geboden om onder voorwaarden bij agrarische bedrijven in het buitengebied van Aa en Hunze een kleinschalige windturbine toe te staan met een maximale ashoogte van 15 meter.
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn de volgende regels gewijzigd:

Ambtshalve wijzigingen

 • Het aanpassen van de data van vaststelling van twee ruimtelijke plannen die in artikel 3 van de regels worden weergegeven en waarop dit facetbestemmingsplan van toepassing zal zijn. 
 • Ter verduidelijking van artikel 2.3 van de regels over hoe de wiekdiameter wordt bepaald is in het ontwerp bestemmingsplan een figuur opgenomen. Deze figuur is echter onjuist; in plaats van de diameter geeft de pijl de straal aan. De figuur is aangepast.
 • Beide voorgaande aanpassingen zijn ook aangepast in de paragrafen 2.2 en 2.3 van de bij de regels behorende ‘Beleidsregel toetsingskader kleinschalige windturbines’.

Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze van TenneT

 • Opmerking: Er wordt terecht rekening gehouden in de ‘Beleidsregel toetsingskader kleinschalige windturbines’ met de hoogspanningsinfrastructuur in het plangebied. In de tekst wordt verder echter alleen gesproken over hoogspanningsleidingen. Er moet ook rekening worden gehouden met het aanwezige hoogspanningsstation bij Gasselternijveen. 
  Reactie: Dit is een terechte opmerking. De beleidsregel is op dit punt aangepast.
 • Opmerking 2: De aan te houden afstand van 2x nominaal toerental is afgeleid van niet-gecertificeerde kleinschalige windturbines. Inmiddels zijn er ook gecertificeerde kleinschalige windturbines volgens NEN-EN-IEC norm 61400-2 en heeft TenneT een aangepast beleid t.a.v. kleinschalige windturbines. Bij certificering vindt TenneT een aan te houden afstand ten opzichte van 110/150kV verbindingen acceptabel van 1x nominaal toerental. De aan te houden afstand ten opzichte van 220/380kV verbindingen blijft vooralsnog wel 2x nominaal toerental, omdat het impact bij uitval van deze verbindingen veel groter is dan bij een 110/150kV verbinding. Binnen de gemeente Aa en Hunze bevinden zich alleen 110kV verbindingen en zou dus bij een gecertificeerde kleinschalige windturbine de regel in 'Deel 2: Ruimtelijke randvoorwaarden' aangevuld kunnen worden met bovenstaande.
  Reactie: Het college is verheugd met deze aanvulling en het meedenken van TenneT hieromtrent. ‘Deel 2: Ruimtelijke randvoorwaarden’ van de ‘Beleidsregel toetsingskader kleinschalige windturbines’ is met de tekst van opmerking 2 aangevuld.

Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken ligt met ingang van 15 oktober 2020 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIKLWINDTURBINES-VB01.

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG) door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt
 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken
 • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen een wijziging die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.