Vastgesteld bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid 2021’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9444PL 28
Publicatiedatum
30-11-2021
Einddatum
11-01-2022
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid 2021’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 25 november 2021 het bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid 2021’ heeft vastgesteld. Met het bestemmingsplan wordt beoogd om 10 woningen toe te staan ten zuiden van de straat Lienstukken in Grolloo. Op 14 mei 2020 heeft de gemeenteraad eerder een bestemmingsplan voor deze locatie vastgesteld. Daartegen is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 1 september 2021 heeft de Afdeling een tussenuitspraak gedaan met daarin de opdracht aan de gemeenteraad om met inachtneming van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen. Het op 25 november 2021 vastgestelde bestemmingsplan geeft uitvoering aan die opdracht. 
Ten opzichte van het op 14 mei 2020 vastgestelde bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’ zijn er de volgende inhoudelijke wijzigingen aangebracht:
•    De toelichting is gewijzigd, inclusief het toevoegen van enkele bijlagen bij de toelichting
•    Als bijlage 2 bij de regels is het ‘Beeldkwaliteitsplan Welstandscriteria ‘Esdorpenlandschap’ toegevoegd
•    Aan de regels zijn de artikelen 5.2.a.10, 5.2.b.8 en 5.2.c.4 toegevoegd, waarin wordt bepaald: 
“er moet bij elke bouwactiviteit worden voldaan aan de criteria voor beeldkwaliteit en welstand zoals opgenomen als bijlage 2 van de regels ‘Beeldkwaliteitsplan Welstandscriteria ‘Esdorpenlandschap’.

Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken ligt met ingang van 9 december 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BPLienstukkenZd-VG02

Beroep
 

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende die ook beroep heeft ingesteld tegen het op 14 mei 2020 vastgestelde bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken-Zuid’ gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG). Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.