Coronacrisis

 • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
 • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
 • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
 • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
 • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
 • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken - Zuid

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
30-06-2020
Einddatum
11-08-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken - Zuid

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 14 mei 2020 het bestemmingsplan ‘Grolloo, Lienstukken - Zuid’ gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.  

Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van 10 woningen aan de zuidzijde van het dorp, aansluitend aan de bestaande straat Lienstukken te Grolloo. Namelijk

 • Vier woningen in rij (starterswoningen)
 • Twee 2-onder-1-kap-woningen (starterswoningen)
 • Twee 2-onder-1-kap-woningen (vrije sector)
 • Twee vrijstaande woningen (vrije sector)

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een aantal wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Het betreffen wijzigingen naar aanleiding van de kenbaar gemaakte zienswijzen en een aantal ambtshalve aanpassingen. De essentie van de wijzigingen:

Toelichting

1.    Hoofdstuk 2.4: Verwerken landschappelijke inpassing 
2.    Hoofdstuk 3.2.2: Actualiseren t.a.v. Provinciale Omgevingsverordening naar 2018. 
3.    Hoofdstuk 4.1.1: Vervangen van de waterparagraaf
4.    Hoofdstuk 4.6: Aanpassen snelheid N376 van 60km/uur naar 80km/uur. 

Regels

5.    Opnemen voorwaardelijke verplichting in de bestemming Wonen.
6.    Artikel 3 Groen: toevoegen ‘water’ en ‘waterhuishoudkundige voorzieningen’. 
7.    Artikel 4 Verkeer - Verblijf: toevoegen ‘water’ en ‘waterhuishoudkundige voorzieningen’. 

Verbeelding 

8.    Het bestemmen van de beide sloten met de bestemming ‘Water’. 
9.    Aanpassen van de verbeelding op basis van de nieuwe inrichtingsschets
 
Voor een nadere toelichting van de zienswijzen, de beantwoording en de wijzigingen wordt verwezen naar de bij het raadsbesluit behorende Notitie zienswijzen ontwerp ‘Bestemmingsplan Grolloo, Lienstukken-Zuid’. 

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 2 juli 2020 gedurende 6 weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de IMROcodering NL.IMRO.1680.BPLienstukkenZd-VB01.

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door: 

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken. 
 • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijziging die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemminsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.