Vastgesteld bestemmingsplan “Gieterveen, woningbouwlocatie vml. camping ’t Gietertje”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
07-07-2021
Einddatum
18-08-2021
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Gieterveen, woningbouwlocatie vml. camping ’t Gietertje”

Beschrijving


Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 24 juni 2021 het bestemmingsplan “Gieterveen, woningbouwlocatie vml. camping ‘t Gietertje” ongewijzigd heeft vastgesteld.
 
Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming van het perceel, kadastraal bekend Gieten, sectie I, nr. 400 en plaatselijk bekend als voormalig terrein campingterrein 't Gietertje, globaal gelegen tussen de percelen Veenakkers 17 en 19 en Veenakkers 23 te Gieterveen. De voormalige (was recreatie) bestemming is gewijzigd in een woonbestemming. Hier zijn nu vier kavels voor woningbouw (vrijstaande woningen) gerealiseerd.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 8 juli 2021 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GTVGIETERTJE-VB01. 

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag).
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.


Ruimtelijkeplannen.nl 
NL.IMRO.1680.GTVGIETERTJE-VB01