Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gieten, Middendorp 21’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9461BA 21
Publicatiedatum
30-11-2021
Einddatum
11-01-2022
Kaart behorende bij:  Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gieten, Middendorp 21’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 25 november 2021 het bestemmingsplan ‘Gieten, Middendorp 21’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de realisatie van een 2-onder-1-kapwoning op het perceel Middendorp 21 in Gieten.

Ter inzage 

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 9 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via de websites www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen)’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Vastgesteld’) en www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GIEMIDDENDORP21-VW01)

Beroep 

Met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag).
 

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.