Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gasselternijveenschemond, tussen Tweede Dwarsdiep 7 en Noordzijde 105’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9515PR 7
Publicatiedatum
20-10-2021
Einddatum
01-12-2021
Kaart behorende bij:  Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gasselternijveenschemond, tussen Tweede Dwarsdiep 7 en Noordzijde 105’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 7 oktober 2021 het bestemmingsplan ‘Gasselternijveenschemond, tussen Tweede Dwarsdiep 7 en Noordzijde 105’ ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. Met het bestemmingsplan worden hier twee woningen toegestaan.

Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken ligt met ingang van 21 oktober 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GNMTWDWARSDIEP-VW01

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG). Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.