Vastgesteld bestemmingsplan Gasselternijveen, Vaart 151, wonen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
08-06-2017
Einddatum
20-07-2017
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan Gasselternijveen, Vaart 151, wonen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12  Algemene wet bestuursrecht bekend dat  de gemeenteraad op 11 mei 2017 het bestemmingsplan Gasselternijveen, Vaart 151, wonen heeft vastgesteld met een gewijzigde aanduiding voor de ‘dove-gevel’.

Zakelijke inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een woonbestemming voor het perceel Vaart 151, waarbij ruimte wordt gegeven voor de bouw van 1 woning.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 8 juni 2017 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten. Ook is het bestemmingsplan Gasselternijveen, Vaart 151, wonen met bijlagen in deze periode hieronder digitaal te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het bestemmingsplan is geen zienswijze ingediend en de gewijzigde aanduiding betreft geen inhoudelijke wijziging maar alleen de vorm waarin de aanduiding is opgenomen.
Derhalve kan met ingang van de dag na die waarop het raadsbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken enkel beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) worden ingediend door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet is staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai, Vaart 151 Gasselternijveen

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij op grond van artikel 85 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai en industrielawaai hebben vastgesteld in verband met een nieuwe bestemming voor het perceel Vaart 151 Gasselternijveen. De hogere grenswaarde die is verzocht bedraagt 50 dB(A) voor wegverkeerslawaai en 55 dB(A) voor Industrielawaai.

Aangezien geen (gewenste) mogelijkheden bestaan om aan de bron of in overdracht tussen bron en ontvanger, stedenbouwkundig en verkeerskundig doelmatige maatregelen te treffen waardoor de voorkeursgrenswaarde kan worden gehaald, heeft het college van burgemeester en wethouders de grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai en industrielawaai vastgesteld op bovengenoemde waarden.

De gevels worden zodanig uitgevoerd dat een acceptabel binnen niveau wordt bereikt, waarbij de zuidgevel van de woning en de eerste 2 meter van de oostgevel, gerekend vanaf de zuidgevel, “doof” zal worden uitgevoerd.
Het besluit wijkt niet al van het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Het verzoek en het besluit met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten.

Beroep

Er zijn geen zienswijzen ingediend. Met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan derhalve gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Dan Haag) door:

  • Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp besluit bij het College van burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld waarbij een verzoek is gedaan om voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen