Vastgesteld bestemmingsplan Gasselternijveen, Burgemeester Gaarlandtlaan 20, wonen-woongebouw

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9514CM 20
Publicatiedatum
31-05-2018
Einddatum
11-07-2018
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan Gasselternijveen,  Burgemeester Gaarlandtlaan 20, wonen-woongebouw

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12  Algemene wet bestuursrecht bekend dat  de gemeenteraad op 26 april 2018 het bestemmingsplan Gasselternijveen,  Burgemeester Gaarlandtlaan 20, wonen-woongebouw heeft vastgesteld, waarbij de regel in artikel 5 “waarde-archeologie 6”, onder lid 5.4.1, sub e (tekst: het grootschalig, dan wel langdurig verlagen van het grondwaterpeil), is vervallen.

Zakelijke inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een bestemming Wonen-woongebouw voor het perceel Burgemeester Gaarlandtlaan 20 Gasselternijveen, waarbij ruimte wordt gegeven voor verbouw van het bestaande pand tot 7 wooneenheden.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 31 mei 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten. Ook is het bestemmingsplan Gasselternijveen, Burgemeester Gaarlandtlaan 20, wonen-woongebouw met bijlagen in deze periode digitaal te raadplegen onderaan deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het raadsbesluit ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij het college kenbaar te maken;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijziging die het college bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Bijlagen