Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gasselterboerveenschemond 4 Gasselternijveenschemond’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9515PN 4
Publicatiedatum
07-05-2020
Einddatum
18-06-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gasselterboerveenschemond 4 Gasselternijveenschemond’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 23 april 2020 het bestemmingsplan ‘Gasselterboerveenschemond 4 te Gasselternijveenschemond’ heeft vastgesteld.  

Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de vorm van het bouwvlak, waarbij overige planologische mogelijkheden gelijk blijven, op het perceel Gasselterboerveenschemond 4, Gasselternijveenschemond. 

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 7 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de IMRO-codering NL.IMRO.1680.BUIGBVM4GNVM-VB01 

Beroep 

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door: 

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken. 

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemminsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.