Vastgesteld bestemmingsplan “Gasselte, Wevenakkersweg 3” ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9462TG 3
Publicatiedatum
07-09-2022
Einddatum
19-10-2022
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Gasselte, Wevenakkersweg 3” ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 1 september 2022 het bestemmingsplan “Gasselte, Wevenakkersweg 3” ongewijzigd heeft vastgesteld.
 
Met het bestemmingsplan wordt beoogd om een agrarisch loonbedrijf te realiseren en een reguliere woning ter compensatie voor het slopen van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 9 september 2022 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken gedurende deze periode <hieronder> te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.Wevenakkersweg3Gas-VW01. 

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag).
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

 www.ruimtelijkeplannen.nl 
NL.IMRO.1680.Wevenakkersweg3Gas-VW01