Vastgesteld bestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportveld te Eexterveen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
14-12-2022
Einddatum
25-01-2023
Kaart behorende bij:  Vastgesteld bestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportveld te Eexterveen”

Beschrijving


Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 1 december 2022 het bestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportveld te Eexterveen” ongewijzigd heeft vastgesteld.
 
Het bestemmingsplan gaat voorzien in de wijziging van de bestemming van de percelen, kadastraal bekend Anloo, sectie AA, nrs. 350 (gedeeltelijk) en sectie B, nr. 2592 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend als ‘sportterrein’, globaal gelegen in het gebied om de woningen in de hoek Koffielaantje, Dorpsstraat, het huidige schoolgebouw en de Zandvoorterweg te Eexterveen. Het plan is om op het sportveld een nieuw schoolgebouw voor OBS De Kameleon te realiseren, waarbij tevens de toegang en parkeervoorziening van, aan en naar de Zandvoorterweg wordt verbeterd en uitgebreid

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 16 december 2022 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het vastgestelde bestemmingsplan gedurende deze periode <hieronder> te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.SAEOBSKAMELEON-VB01.

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag).
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

www.ruimtelijkeplannen.nl
NL.IMRO.1680.SAEOBSKAMELEON-VB01