Vastgesteld bestemmingsplan “Eexterveen, achtererf Dorpsstraat 66 / Zandvoorterweg, seniorenwoningen” Aa en Hunze

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
27-06-2019
Einddatum
08-08-2019
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Eexterveen, achtererf Dorpsstraat 66 / Zandvoorterweg, seniorenwoningen” Aa en Hunze

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 27 juni 2019 het bestemmingsplan “Eexterveen, achtererf Dorpsstraat 66 / Zandvoorterweg, seniorenwoningen” ongewijzigd heeft vastgesteld.
 
Het bestemmingsplan gaat voorzien in de realisatie van 6 seniorenwoningen (met bijbehorende terreininrichting) op het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie B, nr. 2696 en plaatselijk bekend Dorpsstraat 66 (achtererf), maar fysiek gelegen aan de Zandvoorterweg te Eexterveen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 11 juli 2019 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken gedurende deze periode digitaal te raadplegen www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Omdat tegen het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend en het ontwerp bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld, kan met ingang van de dag na die waarop het raadsbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken enkel beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag) worden ingediend door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.