Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bungalowpark Boerhaarsveld Schoonloo’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9443TN 5
Publicatiedatum
17-10-2018
Einddatum
28-11-2018
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bungalowpark Boerhaarsveld Schoonloo’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2018 het bestemmingsplan ‘Bungalowpark Boerhaarsveld Schoonloo’ ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld, met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIBOERHAARSVELD-VB01


Het bestemmingsplan beoogt om Bungalowpark Boerhaarsveld aan de Warmenbossenweg te Schoonloo in zuidelijke richting uit te breiden met onder meer 11 recreatiewoningen en een nieuwe bedrijfswoning. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in een juridisch-planologische regeling voor het bestaande bungalowpark. Op het bestaande bungalowpark zijn nu planologisch nog twee bedrijfswoningen mogelijk; het bestemmingsplan beoogt op het bestaande bungalowpark nog slechts de bestaande bedrijfswoning te bestemmen, omdat de tweede bedrijfswoning beoogd wordt op het terrein ten zuiden van het bestaande bungalowpark.


Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken ligt met ingang van 18 oktober 2018 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens digitaal te raadplegen onderaan deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

 

Bijlagen