Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Vastgesteld bestemmingsplan Bonnen 19 Gieten

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9461AC 19
Publicatiedatum
28-06-2018
Einddatum
08-08-2018
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan Bonnen 19 Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 31 mei 2018 het bestemmingsplan Bonnen 19 Gieten gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de realisatie van een (inpandige) bedrijfswoning en een kleinschalig nieuw bedrijfsgebouw ten behoeve van de paardenhouderij op het perceel Bonnen 19 in Gieten.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een aantal wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Naar aanleiding van een door het waterschap Hunze en Aa’s kenbaar gemaakte zienswijze is de vergunningplicht voor het verlagen van het grondwaterpeil uit de regels van het bestemmingsplan verwijderd (het betreft artikel 5.3.1. onder f en artikel 6.3.1. onder g).

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 28 juni 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is gedurende deze periode te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijziging die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemminsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen