Vastgesteld bestemmingsplan Bonnen 19 Gieten

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9461AC 19
Publicatiedatum
28-06-2018
Einddatum
08-08-2018
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan Bonnen 19 Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 31 mei 2018 het bestemmingsplan Bonnen 19 Gieten gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de realisatie van een (inpandige) bedrijfswoning en een kleinschalig nieuw bedrijfsgebouw ten behoeve van de paardenhouderij op het perceel Bonnen 19 in Gieten.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een aantal wijzigingen in het vastgestelde plan opgenomen. Naar aanleiding van een door het waterschap Hunze en Aa’s kenbaar gemaakte zienswijze is de vergunningplicht voor het verlagen van het grondwaterpeil uit de regels van het bestemmingsplan verwijderd (het betreft artikel 5.3.1. onder f en artikel 6.3.1. onder g).

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 28 juni 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is gedurende deze periode te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijziging die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemminsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen