Vastgesteld bestemmingsplan ‘Balloo, Balloo 34’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9458TB 34
Publicatiedatum
17-03-2021
Einddatum
28-04-2021
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Balloo, Balloo 34’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 4 maart 2021 het bestemmingsplan ‘Balloo, Balloo 34’ gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een extra woning mogelijk ter compensatie van het afbreken van voormalige agrarische bebouwing op het perceel. De nieuwe woning zal gericht zijn op de Lienstukkenweg. Verder is splitsing van de bestaande woonboerderij in twee woningen mogelijk.

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is artikel 3, lid 2, sub a, onder 10 aan de regels toegevoegd: “de gezamenlijke oppervlakte van een hoofdgebouw inclusief aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zal ten hoogste 250 m² per bouwperceel bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;” 

Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken ligt met ingang van 18 maart 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BLOBALLOO34-VW01

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG) door:
•    een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken
•    een belanghebbende die bezwaar heeft tegen een wijziging die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.