Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Vastgesteld bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg tussen 13b en 15”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9468AA 13
Publicatiedatum
11-04-2019
Einddatum
23-05-2019
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg tussen 13b en 15”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 28 maart 2019 het bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg tussen 13b en 15” ongewijzigd heeft vastgesteld.
 
Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van een twee-onder-één-kapwoning op het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie U, nr. 905 en plaatselijk bekend Zuidlaarderweg tussen huisnummers 13b en 15 te Annen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 11 april 2019 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken gedurende deze periode digitaal te raadplegen via www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure‘ / ‘Vastgesteld’) en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Omdat tegen het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend en het ontwerp bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld, kan met ingang van de dag na die waarop het raadsbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken enkel beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag) worden ingediend door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai, Zuidlaarderweg tussen 13b en 15 te Annen

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai hebben vastgesteld in verband met een nieuwe bestemming voor het perceel Zuidlaarderweg tussen 13b en 15 te Annen.

De hogere grenswaarde die wordt verzocht bedraagt 54 dB voor beide nieuw op te richten woningen.

Aangezien geen mogelijkheden bestaan om aan de bron dan wel in de overdrachtsfeer doelmatige maatregelen te treffen waardoor de voorkeurgrenswaarde kan worden gehaald, heeft het college van burgemeester en wethouders de grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vastgesteld op bovengenoemde waarde.

Het besluit wijkt niet af van het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Het verzoek en het besluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 april 2019 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het besluit met bijbehorend akoestisch onderzoek gedurende deze periode ook digitaal te raadplegen op www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen)’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Vastgesteld’).

Beroep

Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan derhalve gedurende zes weken enkel beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag) worden ingediend door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbesluit bij het College van burgemeester en wethouders kenbaar te maken;

 
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling Bestuursrechtspraak

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld waarbij ene verzoek is gedaan om voorlopige voorziening te treffen. het besluit treedt dan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen