Vastgesteld bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg 99”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9472ZR 99
Publicatiedatum
04-05-2022
Einddatum
15-06-2022
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg 99”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 21 april 2022 het bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg 99” ongewijzigd heeft vastgesteld.
 
Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming van het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie Z, nrs. 67, 68 (geheel) en 69 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend Zuidlaarderweg 99 te Annen. Na afbraak van de (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen op die plek wordt een compensatiewoning gerealiseerd in combinatie met de verbouw van het karakteristieke hoofdgebouw in 5 woningen (inclusief behoud bestaande woning).

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 6 mei 2022 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten en is tevens hieronder te raadplegen en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.ANNZUIDLWG99-VB01. 

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag).
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
NL.IMRO.1680.ANNZUIDLWG99-VB01

Bijlagen

Vaststelling bestemmingsplan
 

Bijlagen