Vastgesteld bestemmingsplan Annen Dorp, Zuidlaarderweg 93

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9468AD 93
Publicatiedatum
30-04-2020
Einddatum
11-06-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan Annen Dorp, Zuidlaarderweg 93

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 23 april 2020 het bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg 93” ongewijzigd heeft vastgesteld.
 
Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van een twee-onder-één-kapwoning op de percelen, kadastraal bekend Anloo, sectie Z, nr. 1745 en 1746 en plaatselijk bekend Zuidlaarderweg 93 te Annen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 30 april 2020 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl . Gebruik hiervoor IMRO-nummer: NL.IMRO.1680.ANNZUIDLWG93-VG01. 

Beroep

Omdat tegen het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend en het ontwerp bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld, kan met ingang van de dag na die waarop het raadsbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken enkel beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag) worden ingediend door:
-    een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.