Coronacrisis

  • In verband met Pinksteren is het gemeentehuis maandag 1 juni gesloten. Op overige werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt telefonisch een afspraak maken via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Vastgesteld bestemmingsplan Annen Dorp, Zuidlaarderweg 93

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9468AD 93
Publicatiedatum
30-04-2020
Einddatum
11-06-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan Annen Dorp, Zuidlaarderweg 93

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 23 april 2020 het bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg 93” ongewijzigd heeft vastgesteld.
 
Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van een twee-onder-één-kapwoning op de percelen, kadastraal bekend Anloo, sectie Z, nr. 1745 en 1746 en plaatselijk bekend Zuidlaarderweg 93 te Annen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 30 april 2020 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl . Gebruik hiervoor IMRO-nummer: NL.IMRO.1680.ANNZUIDLWG93-VG01. 

Beroep

Omdat tegen het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend en het ontwerp bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld, kan met ingang van de dag na die waarop het raadsbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken enkel beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag) worden ingediend door:
-    een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.