Vastgesteld besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder Woningbouw De Minhaar Papenvoort

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9447TV 13
Publicatiedatum
03-03-2021
Einddatum
14-04-2021
Kaart behorende bij:  Vastgesteld besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder Woningbouw De Minhaar Papenvoort

Beschrijving


Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij op grond van artikel 83 van de Wet Geluidhinder een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai hebben vastgesteld voor het in ontwikkeling zijnde wijzigingsplan ‘Buitengebied, Papenvoort 13 Papenvoort’, genaamd ‘Woningbouw De Minhaar Papenvoort’.

De hogere grenswaarde bedraagt maximaal 49 dB voor de twee nieuw op te richten woningen die vanaf de weg De Minhaar in Papenvoort worden ontsloten. Aangezien er geen mogelijkheden bestaan om aan de bron dan wel in de overdrachtsfeer doelmatige maatregelen te treffen waardoor de voorkeurgrenswaarde van 48 dB kan worden gehaald, heeft het college van burgemeester en wethouders de grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vastgesteld op bovengenoemde waarde. Het besluit wijkt niet af van het ontwerpbesluit. 

Het besluit hogere grenswaarde en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 maart 2021 tot en met 14 april 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. 

Beroep 

Met ingang van 5 maart tot en met 15 april 2021 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen dit besluit bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:
•    een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit
•    een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbesluit bij het college kenbaar te maken.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.