Vastgesteld ‘Wijzigingsplan Verlengde Grensweg 2 Kostvlies’ ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
14-02-2019
Einddatum
28-03-2019
Kaart behorende bij: Vastgesteld ‘Wijzigingsplan Verlengde Grensweg 2 Kostvlies’ ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 5 februari 2019 het ‘Wijzigingsplan Verlengde Grensweg 2 Kostvlies’ vastgesteld. 

Het plan

Het ontwerp wijzigingsplan beoogt om de bedrijfsbestemming van Verlengde Grensweg 2 te Kostvlies te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ vanwege bedrijfsbeëindiging. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is hiervoor een bevoegdheid opgenomen om het bestemmingsplan te wijzigen. Hiervan hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt naar aanleiding van een aanvraag door de eigenaar van het perceel.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 14 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage tijdens bezoekuren in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via website www.ruimtelijkeplannen.nl met de IMROcodering NL.IMRO.1680.BUIVERLGRENSWEG2-VW01.

Beroep

Met ingang van 14 februari 2019 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

Indien beroep is ingesteld kan, als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking op 28 maart 2019, tenzij voor die datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

 

Bijlagen