Rectificatie publicatie: Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Smalwolde, Annen’ ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9468AC
Publicatiedatum
19-01-2022
Einddatum
02-03-2022
Kaart behorende bij:  Rectificatie publicatie: Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Smalwolde, Annen’ ter inzage

Beschrijving

Deze publicatie is een rectificatie van de eerdere publicatie op 1 december 2021, omdat hierin werd aangegeven dat artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing was, hier onjuiste data omtrent de inzage en beroeps termijn werden genoemd en hierin werd aangegeven dat beroep kon worden ingesteld aan het college van B&W in plaatst van de Raad van State.

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze hebben het wijzigingsplan ‘Buitengebied Smalwolde, Annen’ op 23 november 2021 vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt vanaf 20 januari 2022 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het wijzigingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIANNSMALWOLDE-VA01.
Met het wijzigingsplan wordt beoogd om aan de Smalwolde in Annen op de percelen 1483 en 1484 een bedrijfsbestemming toe te voegen.

Beroep

Met ingang van 20 januari 2022 kan gedurende zes weken door een belanghebbende beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
Indien beroep is ingesteld kan, als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking op 3 maart 2022, tenzij voor die datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.