Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen voor nieuwbouw stal en werktuigenberging, Gasselterboerveen 2 te Gasselternijveen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9514BS 2
Publicatiedatum
10-05-2023
Einddatum
21-06-2023
Kaart behorende bij: Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen voor nieuwbouw stal en werktuigenberging, Gasselterboerveen 2 te Gasselternijveen

Beschrijving

Vastgestelde omgevingsvergunning:

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.10 en 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat met toepassing van artikel 2.10, artikel 2.11, artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3˚ en artikel 2.17 Wabo een omgevingsvergunning is verleend voor:
-    Het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en/of beheersverordening, bouwen bouwwerk, uitvoeren werk of werkzaamheden uitvoeren en verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving
•    Gasselternijveen, Gasselterboerveen 2, het bouwen van een nieuwe stal en een werktuigenberging en beperkte milieutoets (OBM). 

Er is een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een nieuwe stal en een werktuigenberging en beperkte milieutoets (OBM) voor het perceel, kadastraal bekend Gasselte, sectie K, nr. 317 en plaatselijk bekend Gasselterboerveen 2, 9514 BS te Gasselternijveen. Tevens wordt voorzien in een landschappelijke inpassing.

De omgevingsvergunning is voorbereid volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat de aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen met alle daarbij behorende stukken gelijktijdig gedurende een periode van zes weken ter inzage hebben gelegen. Dat was in de periode van 14 oktober 2022 t/m 25 november 2022. Tijdens deze periode zijn zienswijzen ingediend.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 20 april 2023 besloten hiervoor een definitieve verklaring van geen bedenkingen te verlenen. Op basis hiervan is op 8 mei 2023 de omgevingsvergunning verleend

Ter inzage

De verleende omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de definitieve verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van 12 mei 2023 gedurende zes weken tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten ter inzage.

Daarnaast zijn de omgevingsvergunning de ruimtelijke onderbouwing en de definitieve verklaring van geen bedenkingen gedurende deze periode ook <hieronder> te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIGSTBOERVEEN2-OV0

Beroep omgevingsvergunning:

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit overeenkomstig art. 3:44, eerste lid, onderdeel a van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage is gelegd.

Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord Nederland, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 150, 9700 AD GRONINGEN. De omgevingsvergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Mogelijkheid indienen verzoek om voorlopige voorziening:
Het indienen van een beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van

www.ruimtelijkeplannen.nl
NL.IMRO.1680.BUIGSTBOERVEEN2-OV01