Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en vaststelling beeldkwaliteitsplan “Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79” Aa en Hunze

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9469TE 45
Publicatiedatum
23-09-2020
Einddatum
04-11-2020
Kaart behorende bij: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en vaststelling beeldkwaliteitsplan “Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79” Aa en Hunze

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 10 september 2020 het bestemmingsplan “Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79” gewijzigd heeft vastgesteld.
 
Het bestemmingsplan beoogt om de bestemming van het recreatiepark ‘Holle Drift’ (een terrein met daarop 18 recreatiewoningen (9 x 2^1 kap recreatiewoningen), kadastraal bekend Anloo, sectie P, nr. 1813 en plaatselijk bekend Holle Drift 45 t/m 79 te Schipborg om te zetten naar een woonbestemming. 

Deze bestemmingsplanprocedure is een gevolg van een transformatietraject in het kader van het project Toekomst Vakantieparken, waar park ‘Holle Drift’ als pilotpark voor transformatie is aangewezen. 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Bij de vaststelling is het bestemmingsplan aangepast naar aanleiding van ambtshalve aanpassingen. 
De ambtshalve aanpassingen betreffen een tweetal tekstuele toevoegingen in de toelichting. Toegevoegd zijn de tekstpassages (onder Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.2, onder ‘Voorwaarde onder e:’ ruimtelijke, maatschappelijke en/of landschappelijke meerwaarde en onder paragraaf 3.2.3, onder ‘Kernkwaliteit landschap’):

  • Het plangebied is vanuit landschappelijke optiek onderdeel van de kern Schipborg en ligt in bestaand stedelijk gebied en
  • Daarnaast wordt het uitvoeringsplan als voorwaarde gesteld voor de algehele ontwikkeling van het voornemen. Dit uitvoeringsplan is een concrete uitwerking van het transformatieplan, welke onderdeel is van de overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer.

Het overzicht van ambtshalve aanpassingen is bij de ter inzage gelegde stukken bijgevoegd.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 24 september 2020 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken gedurende deze periode digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl Gebruik hiervoor IMRO-code: NL.IMRO.1680.SBGHOLLEDRIFT4579-VB01.

Beroep

Omdat tegen het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend, maar het ontwerp bestemmingsplan wel gewijzigd is vastgesteld, kan met ingang van de dag na die waarop het raadsbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken enkel beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag) worden ingediend door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen een wijziging die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

 Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Vaststelling beeldkwaliteitsplan ‘Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79’

In de raadsvergadering van 10 september 2020 heeft de gemeenteraad van Aa en Hunze het beeldkwaliteitsplan ‘Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79’ vastgesteld als behorende bij de Nota Welstandsbeleid 2013 Aa en Hunze.
 
Vanwege de ligging van het plangebied is het gewenst om, in de lijn van ons welstandsbeleid, nadere eisen te stellen ten aanzien van beeldkwaliteit van de eventueel in de toekomst te verbouwen woningen. Deze nadere eisen zijn verwoord in het beeldkwaliteitsplan ‘Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79’ en zijn, om rechtskracht te verkrijgen, vastgesteld door de gemeenteraad. Het beeldkwaliteitsplan geldt nu als toetsingskader voor bouwplannen gelegen binnen het plangebied.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar dan wel beroep worden ingesteld tegen bovengenoemd besluit.

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij voor het bestemmingsplan ‘Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79’ een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wro hebben afgesloten. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het verhaal van kosten die de gemeente maakt vanwege het verlenen van haar planologische medewerking aan het bestemmingsplan en de kosten die gepaard gaan als gevolg van het behalen van ruimtelijke, landschappelijke en maatschappelijke meerwaarde. 

Tegen de anterieure overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.