Besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai (woningbouw Oude Groningerweg 17 Gieten)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
14-07-2021
Einddatum
25-08-2021
Kaart behorende bij: Besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai (woningbouw Oude Groningerweg 17 Gieten)

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij op grond van artikel 85 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai hebben vastgesteld voor het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan ‘Woningbouw Oude Groningerweg Gieten’. Het besluit wijkt niet af van het ontwerpbesluit. 

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat in dit plan de voorkeurgrenswaarde (48 dB) op 4 woningen wordt overschreden, maar dat wel kan worden voldaan aan de maximale waarde van 53 dB. De gevelbelasting van deze 4 woningen bedraagt ten hoogste 50,7 dB. Voor de 4 woningen is de volgende hogere grenswaarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeer vastgesteld: 
-woning kavel 7, 49 dB;
-woning kavel 8, 50 dB;
-woning kavel 9, 50 dB;  
-woning kavel 10, 51dB

Ter inzage

Het besluit hogere grenswaarde ligt met ingang van 15 juli 2021 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het besluit met bijbehorend akoestisch onderzoek te raadplegen via de website www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen)’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Vastgesteld’).

Besluit Hogere Grenswaarde
Akoestisch Onderzoek

 

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag).
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Bijlagen