-- Rectificatie -- Ontwerp bestemmingsplan ‘Annen Dorp – Herontwikkeling Annerstreek 65 e.o.’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
15-11-2023
Einddatum
27-12-2023
Kaart behorende bij: -- Rectificatie -- Ontwerp bestemmingsplan ‘Annen Dorp – Herontwikkeling Annerstreek 65 e.o.’

Beschrijving

-- Rectificatie: in de vorige publicatie werd onder het kopje ‘ligging plangebied’ verwezen naar een onjuiste kadastrale aanduiding, deze is aangepast. --

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Annen Dorp – Herontwikkeling Annerstreek 65 e.o” ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan gaat voorzien in de realisatie van een achttal woningen aan de Annerstreek te 
Annen.

Ligging plangebied
Het plangebied betreft de percelen kadastraal bekend onder sectie U, nummers 1479 en 1480 aan de Annerstreek te Annen. 

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken ter inzage met ingang van 9 november 2023 tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. 

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende deze periode ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, met planidentificatienummer: NL.IMRO.1680.ANNANNERSTR65-OW01. 

Zienswijzen
Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Degenen die mondeling hun zienswijze willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer 14 - 0592. Een schriftelijke zienswijze dient te zijn gericht aan:

Gemeente Aa en Hunze
Gemeenteraad
Postbus 93
9460 AB Gieten