Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Hoofdstraat 3 Schoonloo’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
21-09-2022
Einddatum
02-11-2022
Kaart behorende bij: Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Hoofdstraat 3 Schoonloo’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Hoofdstraat 3 Schoonloo’ met ingang van 22 september 2022 gedurende 6 weken ter inzage ligt. 

Het ontwerpwijzigingsplan betreft een planologische regeling die voorziet in de wijziging van de huidige bestemming ‘Bedrijf’ voor het bestaande (woon)perceel Hoofdstraat 3 in Schoonloo in ‘Wonen’, overeenkomstig het feitelijke gebruik. 

Het bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage tijdens bezoekuren in het gemeentehuis van Aa en Hunze te Gieten aan de Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via de gemeentelijke website www.aaenhunze.nl en de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden kunnen met ingang van 22 september 2016 gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u een mondelinge reactie geven dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (0592) 26 77 97.