Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied, Boonspolder’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
15-03-2023
Einddatum
26-04-2023
Kaart behorende bij: Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied, Boonspolder’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied, Boonspolder’ met ingang van vrijdag 17 maart 2023 gedurende 6 weken ter inzage ligt. 

Het ontwerpwijzigingsplan betreft een planologische regeling die voorziet in de wijziging van de huidige bestemming ‘Agrarisch – Veenontginningenlandschap’ voor het gebied Boonspolder naar ‘Natuur’. 

Het bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage tijdens bezoekuren in het gemeentehuis van Aa en Hunze te Gieten aan de Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via de gemeentelijke website www.aaenhunze.nl en de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden kunnen met ingang van vrijdag 17 maart 2023 gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u een mondelinge reactie geven dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (0592) 26 77 97.