Ontwerpbestemmingsplan ‘Wijk van de Toekomst, deelgebieden C en D, Gieten’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
21-09-2022
Einddatum
02-11-2022
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan ‘Wijk van de Toekomst, deelgebieden C en D, Gieten’

Beschrijving

Ter inzage 
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Wijk van de Toekomst, deelgebieden C en D, Gieten’ met ingang van 23 september 2022 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is gedurende deze periode ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GIETOEKOMSTCD-OB01).

Beschrijving 
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de herstructurering van deelgebieden C en D van de Wijk van de Toekomst in Gieten (globaal gezien omvat dit plangebied de gronden die gelegen zijn tussen de Brummelkamp, Holtwal, Markescheiding en Kerspelstraat te Gieten), waarbij door woningstichting De Volmacht 52 nieuwe duurzame woningen worden gebouwd, en 4 woningen worden verbouwd tot 2-onder-een-kapwoningen. Zestig bestaande woningen en 20 garageboxen worden gesloopt. 

Zienswijzen 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 797.