Ontwerpbestemmingsplan “Grolloo, De Pol 6 (woningbouwlocatie)”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9444XE 6
Publicatiedatum
09-11-2022
Einddatum
21-12-2022
Kaart behorende bij:  Ontwerpbestemmingsplan “Grolloo, De Pol 6 (woningbouwlocatie)”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Grolloo, De Pol 6 (woningbouwlocatie)” ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan gaat voorzien in een juridisch-planologische regeling voor de wijziging van de bestemming van het perceel, kadastraal bekend Rolde, sectie T, nr. 1582 en plaatselijk bekend De Pol 6 te Grolloo. Met het bestemmingsplan wordt beoogd om hier 12 senioren(huur)woningen toe te staan, een initiatief van de Stichting Grolloo Zorgt in samenwerking met woningstichting De Volmacht. Op de locatie waar tot enkele jaren geleden de woning De Pol 6 stond, gelegen nabij de basisschool en het dorpshuis aan De Pol worden 2 gebouwen gerealiseerd met elk 6 seniorenwoningen. 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken ter inzage met ingang van 11 november 2022 tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerpraadsbesluit te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, met planidentificatienummer: NL.IMRO.1680.GROLLOODEPOL6-OB01. 

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die mondeling hun zienswijze willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer 14 - 0592.

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij voor het bestemmingsplan “Grolloo, De Pol 6 (woningbouwlocatie)” een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wro hebben afgesloten. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het verhaal van kosten die de gemeente maakt vanwege het verlenen van haar planologische medewerking aan het bestemmingsplan. Tegen de anterieure overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open. 


 www.ruimtelijkeplannen.nl