Ontwerpbestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportveld te Eexterveen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
17-08-2022
Einddatum
28-09-2022
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportveld te Eexterveen”

Beschrijving

Herhaling–

Op 27 juli 2022 is onderstaande publicatie geplaatst. In verband met de zomervakantie wordt onderstaand voornemen nogmaals gepubliceerd. 

Ontwerpbestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportveld te Eexterveen”

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportveld te Eexterveen” ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan gaat voorzien in de wijziging van de bestemming van de percelen, kadastraal bekend Anloo, sectie AA, nrs. 350 (gedeeltelijk) en 360 (geheel) en sectie B, nrs. 2592, 2678 en 2679 (geheel) en plaatselijk bekend als ‘sportterrein’, huidige locatie OBS De Kameleon e.o., globaal gelegen in het gebied om de woningen in de hoek Koffielaantje, Dorpsstraat en Zandvoorterweg te Eexterveen. Het plan is om op het huidige sportveld een nieuw schoolgebouw voor OBS De Kameleon te realiseren, waarbij tevens de toegang en parkeervoorziening van, aan en naar de Zandvoorterweg wordt verbeterd en uitgebreid

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken ter inzage met ingang van 28 juli 2022 tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende deze periode ook digitaal te raadplegen op www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen)’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Ontwerp’) en via www.ruimtelijkeplannen.nl, met planidentificatienummer: NL.IMRO.1680.SAEOBSKAMELEON-OB01. 

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die mondeling hun zienswijze willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer via telefoonnummer 14 – 0592.