Ontwerpbestemmingsplan “Eext, herontwikkeling Kampstraat 1 icm Stationsstraat 3a en 7, Kampstraat 16a en Stationsstraat 29” Aa en Hunze

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9463PT 1
Publicatiedatum
21-09-2022
Einddatum
02-11-2022
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan “Eext, herontwikkeling Kampstraat 1 icm  Stationsstraat 3a en 7, Kampstraat 16a en Stationsstraat 29” Aa en Hunze

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Eext, herontwikkeling Kampstraat 1 icm Stationsstraat 3a en 7, Kampstraat 16a en Stationsstraat 29” ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht. 

Zakelijke inhoud
Het bestemmingsplan gaat voorzien in de ontwikkeling van en drietal locaties:
-    Op de locatie Kampstraat 16a is het plan om een nieuw kantoorgebouw te realiseren ten behoeve van het aanwezige aannemersbedrijf fa. Vedder BV;
-    Op de locatie Kampstraat 1 is het plan om de bestaande bebouwing (bedrijfsloods fa. Vedder BV) te slopen en vervolgens een nieuwe invulling te geven in de vorm van woningbouw in combinatie met herontwikkeling van de locatie Stationsstraat 3a (bedrijfsterrein vml. bouwbedrijf ‘Lanjouw’). Ook op dit perceel is het de bedoeling om de bestaande bebouwing te slopen en vervolgens een geheel nieuwe invulling te geven in de vorm van woningbouw. Het nu voorliggend schetsplan voorziet op deze twee percelen in realisatie van totaal 15 nieuwe woningen, onderverdeeld in:
•    4 starterswoningen op locatie Kampstraat 1 (1x rij van 4);
•    7 seniorenwoningen (3x 2^1 kap en een vrijstaande woning) op perceel Stationsstraat 3a aan Kampstraat zijde;
•    4 seniorenappartementen op perceel Stationsstraat 3a aan Stationsstraatzijde. 
Tevens wordt als gevolg van deze herontwikkeling de woning op perceel Stationsstraat 7 bestemd naar ‘Wonen’ (was ‘Bedrijf’).
-    Op de locatie aan de Stationsstraat 29 is het plan om aan de Hondelweg zijde een museum te realiseren inclusief de bouw van een nieuwe woning.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerp raadsbesluit ligt vanaf 23 september 2022 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerp raadsbesluit gedurende deze periode ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1680.EXTSTATIONSSTREO-OB01). 

Zienswijzen
Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) - 267718 of via gebels@aaenhunze.nl. 

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij voor het bestemmingsplan “Eext, herontwikkeling Kampstraat 1 icm Stationsstraat 3a en 7, Kampstraat 16a en Stationsstraat 29” een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wro hebben afgesloten. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het verhaal van kosten die de gemeente maakt vanwege het verlenen van haar planologische medewerking aan het bestemmingsplan. Tegen de anterieure overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open. 

www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1680.EXTSTATIONSSTREO-OB01