Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, RvR compensatiewoning Elperstraat te Schoonloo”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9443TL 8
Publicatiedatum
21-12-2022
Einddatum
01-02-2023
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, RvR compensatiewoning Elperstraat te Schoonloo”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Buitengebied, RvR compensatiewoning Elperstraat te Schoonloo” ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht. 

Zakelijke inhoud

Het bestemmingsplan gaat voorzien in de wijziging van de bestemming van een perceel, kadastraal bekend Rolde, sectie T, nr. 2672 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend aan de Elperstraat (schuin tegenover Elperstraat 6 en 8) te Schoonloo (in combinatie met afbraak voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing op het perceel Oldend 4 te Anderen). Het plan is om de genoemde bestemming (van het perceel schuin tegenover Elperstraat 6 en 8 te Schoonloo) te wijzigen in een woonbestemming via toepassing van de zgn. Ruimte-voor-Ruimte regeling. Op die locatie wordt dan een compensatiewoning gerealiseerd. De af te breken bebouwing (inmiddels al afgebroken) komt vanaf het perceel Oldend 4 te Anderen. Vandaar dat dat perceel ook in het op te stellen bestemmingsplan wordt meegenomen. 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerp raadsbesluit ligt vanaf 23 december 2022 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerp raadsbesluit gedurende deze periode ook <hieronder> te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer: NL.IMRO.1680.BUIRVRELPERSTR-OB01. 

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer 14- 0592 (contactpersoon is dhr. G. Ebels). 

Ontwerp-besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 83 van de wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan “Buitengebied, RvR compensatiewoning Elperstraat te Schoonloo”.

De hogere grenswaarde die wordt verzocht bedraagt 53 dB voor de op te richten compensatiewoning op het perceel, kadastraal bekend Rolde, sectie T, nr. 2672 en plaatselijk bekend aan de Elperstraat te Rolde. Aangezien er redelijkerwijs geen mogelijkheden bestaan om aan de bron dan wel in de overdrachtsfeer doelmatige maatregelen te treffen waardoor de voorkeurgrenswaarde kan worden gehaald, zal het college van burgemeester en wethouders de grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vaststellen op bovengenoemde waarde. 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23  december 2022 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 in Gieten.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB  Gieten. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan binnen bovengenoemde termijn een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14- 0592 (contactpersoon is dhr. G. Ebels).

www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1680.BUIRVRELPERSTR-OB01