Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Provincialeweg 1 te Anderen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
17-05-2023
Einddatum
28-06-2023
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Provincialeweg 1 te Anderen”

Beschrijving

bestemming te wijzigen in een agrarische bestemming met bouwvlak voor de realisatie van een 2e agrarische bedrijfswoning ten dienste van genoemd agrarisch bedrijf op het perceel Provincialeweg 1 te Anderen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerp raadsbesluit ligt vanaf 18 mei 2023 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerp raadsbesluit gedurende deze periode ook <hieronder> te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer: NL.IMRO.1680.BUIPROVINCIALEWG1-OB01. 

Zienswijzen
Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (14) - 0592 of via gebels@aaenhunze.nl. 


Ontwerp-besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van artikel 83 van de wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan “Buitengebied, Provincialeweg 1 te Anderen”.

De hogere grenswaarde die wordt verzocht bedraagt 56 dB voor de op te richten 2e agrarische bedrijfswoning op het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie X, nr. 79 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend Provincialeweg 1 te Anderen, ten gevolge van de N33. 

Aangezien er redelijkerwijs geen mogelijkheden bestaan om aan de bron dan wel in de overdrachtsfeer doelmatige maatregelen te treffen waardoor de voorkeurgrenswaarde kan worden gehaald, zal het college van burgemeester en wethouders de grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vaststellen op bovengenoemde waarde. 

Ter inzage
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 mei  2023 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het ontwerpbesluit met bijbehorend akoestisch onderzoek gedurende deze periode ook digitaal te raadplegen op www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen)’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Ontwerp’).

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB  Gieten. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Voor het indien van een mondelinge zienswijze kan binnen bovengenoemde termijn een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (14) – 0592.

<link naar www.ruimtelijkeplannen.nl> NL.IMRO.1680.BUIPROVINCIALEWG1-OB01