Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO Realisatie appartementencomplex met daarin 7 woonappartementen, Burgemeester Reijndersstraat 30 te Rolde.

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9451BE 30
Publicatiedatum
15-03-2023
Einddatum
26-04-2023
Kaart behorende bij: Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO Realisatie appartementencomplex met daarin 7 woonappartementen,  Burgemeester Reijndersstraat 30 te Rolde.

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.10 en 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, sub a en artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3˚ Wabo een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan voor het bouwen van een appartementengebouw op het perceel Burgemeester Reijndersstraat 30 (toekomstige adressen Grote Brink 3a1 t/m 3a7) te Rolde. 

Zakelijke inhoud 
Er is een aanvraag ingekomen voor de realisatie van een appartementencomplex met daarin 7 woonappartementen op het perceel, kadastraal bekend Rolde, sectie R, nr. 4595 en plaatselijk bekend Burgemeester Reijndersstraat 30 (toekomstige adressen Grote Brink 3a1 t/m 3a7) te Rolde
Initiatiefnemer heeft de gemeente verzocht een planologische maatregel voor te bereiden om het bovenstaande mogelijk te maken. Voor de nieuw gewenste situatie heeft initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing ingediend met daarbij het verzoek voor deze vergunning af te wijken van het planologische regiem van het vastgestelde bestemmingsplan “Rolde Dorp”.

Ter inzage legging
De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing en de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 17 maart  2023 gedurende zes weken tijdens openingstijden (op afspraak) bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning en ruimtelijke onderbouwing bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij voor de (ontwerp) beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo ten behoeve van de realisatie van een appartementencomplex met daarin 7 woonappartementen op het perceel Burgemeester Reijndersstraat 30 te Rolde een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wro hebben afgesloten. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het verhaal van kosten die de gemeente maakt vanwege het verlenen van haar planologische medewerking aan dit initiatief. Tegen de anterieure overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.