Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO Nieuwbouw werktuigenberging aan de Kampweg 1 te Ekehaar

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9454PE 1
Publicatiedatum
15-03-2023
Einddatum
26-04-2023
Kaart behorende bij: Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO Nieuwbouw werktuigenberging aan de Kampweg 1 te Ekehaar

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.10 en 3.12 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht, bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.10, artikel 2.11,
artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3˚ en artikel 2.17 Wabo een omgevingsvergunning te verlenen
voor:

Het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en/of
beheersverordening, bouwen bouwwerk, uitvoeren werk of werkzaamheden uitvoeren en
verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving:
-    Het aanleggen van de Geelbroekerweg, inclusief aanvullende maatregelen (aanleg/verwijderen duikers, bermen, graven/herprofieleren sloten, dempen bestaande watergangen en het aanbrengen van bomen) nabij Geelbroek.

Zakelijke inhoud
Er is een aanvraag ingekomen voor de aanleg van de Geelbroekerweg, inclusief aanvullende maatregelen (aanleg/verwijderen duikers, bermen, graven/herprofieleren sloten, dempen bestaande watergangen en het aanbrengen van bomen) nabij Geelbroek, kadastraal bekend gemeente Rolde, sectie U, nummers 102, 103 en 104
Initiatiefnemer heeft de gemeente verzocht een planologische maatregel voor te bereiden om het
bovenstaande mogelijk te maken. Voor de nieuw gewenste situatie heeft initiatiefnemer een aanvraag
omgevingsvergunning met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing ingediend met daarbij het verzoek
voor deze vergunning af te wijken van het planologische regiem van het vastgestelde
bestemmingsplan “buitengebied”.

Ter inzage legging
De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, de bijbehorende
ruimtelijke onderbouwing en de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 17 maart 2023 gedurende zes weken tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis,
Spiekersteeg 1 in Gieten ter inzage. Het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken
is ook digitaal te raadplegen op www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen &
bouwen’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Ontwerp’).
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een
zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders
naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen
die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een
afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.