Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO Nieuwbouw stal en werktuigenberging, Gasselterboerveen 2 te Gasselternijveen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9514BS 2
Publicatiedatum
12-10-2022
Einddatum
23-11-2022
Kaart behorende bij: Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure WABO Nieuwbouw stal en werktuigenberging, Gasselterboerveen 2 te Gasselternijveen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.10 en 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.10, artikel 2.11, artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3˚ en artikel 2.17 Wabo een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en/of beheersverordening, bouwen bouwwerk, uitvoeren werk of werkzaamheden uitvoeren en verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving
* Gasselternijveen, Gasselterboerveen 2, het bouwen van een nieuwe stal en een werktuigenberging, beperkte milieutoets (OBM) voor de onderdelen fijnstof en m.e.r. en de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Zakelijke inhoud 

Er is een aanvraag ingekomen voor de realisatie van een nieuwe stal en een werktuigenberging, beperkte milieutoets (OBM) voor de onderdelen fijnstof en m.e.r. en de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het perceel, kadastraal bekend Gasselte, sectie K, nr. 317 en plaatselijk bekend Gasselterboerveen 2 te Gasselternijveen. Tevens wordt voorzien in een landschappelijke inpassing.
Initiatiefnemer heeft de gemeente verzocht een planologische maatregel voor te bereiden om het bovenstaande mogelijk te maken. Voor de nieuw gewenste situatie heeft initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing ingediend met daarbij het verzoek voor deze vergunning af te wijken van het planologische regiem van het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied”.

Ter inzage legging

De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing en de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 14 oktober 2022 gedurende zes weken tijdens openingstijden (op afspraak) bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten ter inzage. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.

In verband met de grootte van de bestanden van de aanvraag omgevingsvergunning verzoeken wij u, voor het inzien van de stukken, vooraf een afspraak te maken. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.