Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, herontwikkeling camping De Weijert, Balloërstraat 2 te Rolde” ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9451AK 2
Publicatiedatum
08-11-2023
Einddatum
20-12-2023
Kaart behorende bij: Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, herontwikkeling camping De Weijert,  Balloërstraat 2 te Rolde” ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp wijzigingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan “Buitengebied, herontwikkeling camping De Weijert, Balloërstraat 2 te Rolde” met ingang van 10 november 2023 gedurende zes weken ter inzage liggen. 

Wijzigingsplan
Het wijzigingsplan voorziet in wijziging van de huidige bestemming van het perceel Balloërstraat 2 te Rolde van de bestemming ‘Recreatie – 1‘ in de bestemming ‘Recreatie – 3’ voor de realisatie van 46 recreatiewoningen (met bijbehorende herinrichting van het voormalige campingterrein) op het perceel 
kadastraal bekend Rolde, sectie V, nrs. 442, 1234 (gedeeltelijk), 1235 en 1342 en plaatselijk bekend Balloërstraat 2 te Rolde.

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan en het bijbehorende ontwerpbesluit ligt vanaf 10 november 2023 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit ontwerp wijzigingsplan is ook <hieronder> te raadplegen en op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIBALLOOERSTRAAT2-OW01. 

Zienswijzen
Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer 14 - 0592.

ruimtelijkeplannen.nl
NL.IMRO.1680.BUIBALLOOERSTRAAT2-OW01