Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Tienmaatsweg 2” ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9444TR 2
Publicatiedatum
26-04-2023
Einddatum
07-06-2023
Kaart behorende bij: Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Tienmaatsweg 2” ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp wijzigingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan “Buitengebied, Tienmaatsweg 2” met ingang van 27 april 2023 gedurende 6 weken ter visie liggen. 

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan betreft de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan ‘buitengebied’ om een agrarische bedrijfskavel te vergroten van 1,7 ha tot maximaal 2 ha. In de voorliggende situatie wordt het reeds aanwezige agrarisch bedrijf, een paardenfokkerij, uitgebreid met 0,3 ha. De uitbreiding is noodzakelijk vanwege de bedrijfsvoering, om voldoende afstand te creëren tussen de fokpaarden en de merries om het overdragen van ziektes te voorkomen.

De bestemming van het agrarische bedrijf blijft onveranderd ‘Agrarisch – Esdorpenlandschap’, evenals de reeds aanwezige functie aanduidingen. De uitbreiding wordt landschappelijk ingepast, waarbij de landschappelijke inpassing is geborgen middels een voorwaardelijke verplichting in de planregels.

Ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan met de hierbij behorende stukken ligt ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit ontwerp wijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIGROLTIENM-OW01

Belanghebbenden kunnen met ingang van 27 april 2023 gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer 14 - 0592.