Ontwerp bestemmingsplan ‘Rolde Kom – Hoofdstraat 23’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
21-09-2022
Einddatum
02-11-2022
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan ‘Rolde Kom – Hoofdstraat 23’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Rolde Kom – Hoofdstraat 23” ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan gaat voorzien in de wijziging van de bestemming ten behoeve de sloop van een 
bestaande horecazaal en het realiseren van een binnentuin op diezelfde plek, en de realisatie van 1 
woonhuis.

Ligging plangebied
Het plangebied betreft de percelen kadastraal bekend onder sectie R, nummers 4267, 4226 en 3032 aan de Hoofdstraat 23 te Rolde

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken ter inzage met ingang van 23 september 2022 tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. 

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerpraadsbesluit gedurende deze periode ook digitaal te raadplegen op www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen)’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Ontwerp’) en via www.ruimtelijkeplannen.nl, met planidentificatienummer: NL.IMRO.1680.ROLDEHOOFDSTR23-OB01. 

Zienswijzen
Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Degenen die mondeling hun zienswijze willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer 14 - 0592. Een schriftelijke zienswijze dient te zijn gericht aan:

Gemeente Aa en Hunze
Gemeenteraad
Postbus 93
9460 AB Gieten