Ontwerpbestemmingsplan en beeldskwaliteitsplan “Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79” Aa en Hunze

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9469TE 45
Publicatiedatum
28-05-2020
Einddatum
09-07-2020
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan en beeldskwaliteitsplan “Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79” Aa en Hunze

Beschrijving

Ontwerpbestemmingsplan “Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79” Aa en Hunze

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79” ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht. 

Zakelijke inhoud

Het bestemmingsplan beoogt om de bestemming van het recreatiepark ‘Holle Drift’ (een terrein met daarop 18 recreatiewoningen (9 x 2^1 kap recreatiewoningen), kadastraal bekend Anloo, sectie P, nr. 1813 en plaatselijk bekend Holle Drift 45 t/m 79 te Schipborg om te zetten naar een woonbestemming. 

Deze bestemmingsplanprocedure is een gevolg van een transformatietraject in het kader van het project Toekomst Vakantieparken, waar park ‘Holle Drift’ als pilotpark voor transformatie is aangewezen. Het ontwerpbestemmingsplan is een vervolg op het voorontwerpbestemmingsplan “Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79” dat vanaf 19 december 2019 ter inzage heeft gelegen. Ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan is de toelichting tekstueel verduidelijkt ten aanzien van de ruimtelijke, landschappelijke en maatschappelijke meerwaarde die als gevolg van de transformatie bereikt moet worden. Daarnaast is een beeldkwaliteitsplan (ten behoeve van eventuele toekomstige verbouwingen aan de woningen) toegevoegd.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerp raadsbesluit ligt vanaf 28 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerp raadsbesluit gedurende deze periode ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (gebruik hiervoor het IMRO-nummer: NL.IMRO.1680.SBGHOLLEDRIFT4579-VB01). 

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) - 267718 of via gebels@aaenhunze.nl

Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Schipborg Holle Drift 45 t/m 79’

Vanwege de ligging van het plangebied acht de gemeente het gewenst om, in de lijn van ons welstandsbeleid, nadere eisen te stellen ten aanzien van beeldkwaliteit van de eventueel in de toekomst te verbouwen woningen. Deze nadere eisen zijn verwoord in het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79’ en dienen, om rechtskracht te verkrijgen, formeel vastgesteld te worden door de gemeenteraad. Na vaststelling geldt dit beeldkwaliteitsplan als toetsingskader voor bouwplannen gelegen binnen het park.

Ter inzage

Het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan ligt vanaf 28 mei 2020, gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan "Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79” gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten.

Zienswijzen

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp beeldkwaliteitsplan Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79” naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) – 26 77 18 of via gebels@aaenhunze.nl