Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Locatie Vlieghuis Gieten

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9461GP 5
Publicatiedatum
20-05-2020
Einddatum
01-07-2020
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Locatie Vlieghuis Gieten

Beschrijving

Ter inzage

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Locatie Vlieghuis Gieten met ingang van 21 mei 2020 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is gedurende deze periode ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GIEVLIEGHUIS-OB01).

Beschrijving

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de realisatie van 12 grondgebonden woningen op de percelen Stationsstraat 5, 7 en 9 in Gieten.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 797.