Ontwerpbestemmingsplan Torenveen 9 Gieterveen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9511PB 9
Publicatiedatum
23-05-2019
Einddatum
04-07-2019
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan Torenveen 9 Gieterveen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het Ontwerpbestemmingsplan  Torenveen 9 Gieterveen met ingang van 23 mei 2019 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerpbestemmingsplan is gedurende deze periode te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUITORENVEEN9-OB01). 

Met het bestemmingsplan wordt beoogd om de bestaande zorgboerderij op het perceel Torenveen 9 in Gieterveen (beschermd wonen met 24-uurszorg voor 8 personen) te legaliseren. Het bestemmingsplan maakt tevens de uitbreiding van een bestaand bijgebouw mogelijk ten behoeve van dagbestedingsactiviteiten. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 797.