Ontwerpbestemmingsplan Parkeervoorziening Eekschillersweg ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
23-05-2019
Einddatum
04-07-2019
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan Parkeervoorziening Eekschillersweg ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat het Ontwerpbestemmingsplan  Parkeervoorziening Eekschillersweg met ingang van 23 mei 2019 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Dit ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerpbestemmingsplan is gedurende deze periode te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GIEEEKSCHILLERSWEG-OB01).

Met het bestemmingsplan wordt beoogd om de realisatie van een openbare parkeervoorziening in het centrum van Gieten, nabij de kruising van de Stationsstraat met de Eekschillersweg, mogelijk te maken. De realisatie van de parkeervoorziening vloeit voort uit de Omgevingsvisie Centrum Gieten en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma 2018-2022.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 797.