Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwediep 58 Nieuwediep’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9512SH 58
Publicatiedatum
15-09-2021
Einddatum
27-10-2021
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwediep 58 Nieuwediep’

Beschrijving

Ter inzage 

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwediep 58 Nieuwediep’ met ingang van 16 september 2021 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is gedurende deze periode ook te raadplegen via de websites www.aaenhunze.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUINWD58-OB01)

Beschrijving 

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de legalisatie van de weekend- en logeeropvang (6 plekken) bij een gezinshuis op het perceel Nieuwediep 58 in Nieuwediep. De opvang is bedoeld voor kinderen of jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.

Zienswijzen 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 797.